››› முன்பக்கம்    

+ பெரிதாக்க | - சிறிதாக்க  பிரசுரிப்பு | உங்கள் கருத்து

இலங்கை தேசிய பாதுகாப்பு கற்கைகள் நிலையம் – பதவி வெற்றிடங்கள்

இலங்கை தேசிய பாதுகாப்பு கற்கைகள் நிலையம் – பதவி வெற்றிடங்கள்


பதவி வெற்றிடங்கள்

01

பணிப்பாளர் (தொடர்பாடல்)

02

பணிப்பாளர் (ஆய்வு)

03

ஆய்வாளர்

04

உதவி ஆய்வாளர்

 செய்திகளில் அடங்கியுள்ள அடிப்படைக் கருத்துக்களை மாற்றாமல் பாவிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது

© 2008 பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கே உரிமை உடயதாகும்

உங்கள் எண்ணங்களும் கருத்துக்களும்: சர்வதேச பதிப்பாசிரியர்