முக்கிய செய்திகள் ››

விசேட செயல்பாடுகள் அறை இல - 0112322485

››› முன்பக்கம்    

+ பெரிதாக்க | - சிறிதாக்க  பிரசுரிப்பு | உங்கள் கருத்து

 பாடசாலைகளின் தற்காலிக பெயர்ப் பட்டியல்-2018

 பாடசாலைகளின் தற்காலிக பெயர்ப் பட்டியல்-2019

இராணுவ தற்காலிக பாடசாலை பட்டியல்

கடற்படை தற்காலிக பாடசாலை பட்டியல்
விமானப்படை தற்காலிக பாடசாலை பட்டியல்
பொலிஸ் தற்காலிக பாடசாலை பட்டியல்

தற்காலிக பாடசாலைகளின் பெயர்ப் பட்டியல் தமிழ் >>

இறுதி மதிப்பெண்கள் ஒப்பிடுகையில் ஏதேனும் குறைபாடுகள் அல்லது திருத்தங்கள் தொடர்பாக குறிப்பிட்ட சேவையின் நலன்புரி பணியகம் மூலம் எதிர் வரும் 20.09.2018ற்கு முன்னர் தீர்க்கப்பட வேண்டும்.செய்திகளில் அடங்கியுள்ள அடிப்படைக் கருத்துக்களை மாற்றாமல் பாவிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது

© 2008 பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கே உரிமை உடயதாகும்

உங்கள் எண்ணங்களும் கருத்துக்களும்: சர்வதேச பதிப்பாசிரியர்