››› முன்பக்கம்    

+ பெரிதாக்க | - சிறிதாக்க  பிரசுரிப்பு | உங்கள் கருத்து

வழங்குனர்க​ளைப் பதிவு செய்தல் - 2016


பாதுகாப்பு அமைச்சு

வழங்குனர்க​ளைப் பதிவு செய்தல் - 2019

அறிவித்தல் விண்ணப்பங்கள் 15.10.2018ம் திகதி அல்லது அதற்கு முன்னர் கிடைக்கக்கூடியவாறு அனுப்பப்பட வேண்டும். பாதுகாப்பு செயலாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இவ்விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி எந்த சூழ்நிலைகளிலும் மாற்றம் செய்யப்படமாட்டாது.

1. பத்திரிகை விளம்பரம்

2. பொருட்கள் / சேவைகளுக்கான உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு வழங்குநர்களை பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம்

3. விதிமுறைகளும் நிபந்தனைகளும்

4. விரிவான வகை பட்டியல்செய்திகளில் அடங்கியுள்ள அடிப்படைக் கருத்துக்களை மாற்றாமல் பாவிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது

© 2008 பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கே உரிமை உடயதாகும்

உங்கள் எண்ணங்களும் கருத்துக்களும்: சர்வதேச பதிப்பாசிரியர்