மின்அஞ்ஞல் பிரசுரிப்பு உங்கள் கருத்து

යාවත්කාලීන වේලාව: 9/20/2017 11:28:40 AM இலங்கை கடற்படை சேவா வனிதா தலைவி பாதுகாப்பு அமைச்சின் சேவா வனிதா தலைவியுடன் சந்திப்பு

இலங்கை கடற்படை சேவா வனிதா தலைவி பாதுகாப்பு அமைச்சின் சேவா வனிதா தலைவியுடன் சந்திப்பு

[2017/09/19]

புதிதாக நியமனம் பெற்றுள்ள இலங்கை கடற்படையின் சேவா வனிதா பிரிவின் தலைவி திருமதி திருணி சின்னையா அவர்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சின் சேவா வனிதா பிரிவின் தலைவி திருமதி. சலினி வைத்தியரத்ன அவர்களை இன்று (செப்டெம்பர்,19) சந்தித்தார்.

பாதுகாப்பு அமைச்சில் இடம்பெற்ற இச்சந்திப்பின் போது அவர்களிடையே சினேகாபூர்வ கலந்துரையாடல் ஒன்றும் இடம்பெற்றது.

மேலும், அவர்களின் இச்சந்திப்பினை நினைவுகூறும் வகையில் நினைவுச்சின்னங்களும் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டன.


செய்திகளில் அடங்கியுள்ள அடிப்டைக் கருத்துக்ளை மாற்றாமல் பாவிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்ட்டுள்ளது.

© 2008 பாதுகாப்பு ,பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு,சட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அமைச்சுககே உரிமை உடயதாகும்

உங்கள் என்னங்களும் கருத்துக்களும : சர்வதேச பதிப்பாசிரியர்