மின்அஞ்ஞல் பிரசுரிப்பு உங்கள் கருத்து

යාවත්කාලීන වේලාව: 5/28/2018 1:02:24 PM இலங்கை தேசிய பாதுகாப்பு கற்கைகள் நிலையம் – பதவி வெற்றிடங்கள்

இலங்கை தேசிய பாதுகாப்பு கற்கைகள் நிலையம் – பதவி வெற்றிடங்கள்


பதவி வெற்றிடங்கள்

01

பணிப்பாளர் (தொடர்பாடல்)

02

பணிப்பாளர் (ஆய்வு)

03

ஆய்வாளர்

04

உதவி ஆய்வாளர்

 


செய்திகளில் அடங்கியுள்ள அடிப்டைக் கருத்துக்ளை மாற்றாமல் பாவிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்ட்டுள்ளது.

© 2008 பாதுகாப்பு ,பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு,சட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அமைச்சுககே உரிமை உடயதாகும்

உங்கள் என்னங்களும் கருத்துக்களும : சர்வதேச பதிப்பாசிரியர்